ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อน ทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน