ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะด้านการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม

ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางดวงนภา กิติสัก พนักงานบริการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มทักษะด้านการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เพื่อทบทวนองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ กรุงเทพฯ