ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน