ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน team think tank ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำเสนอ One Project One Area

ัวันที่ 13 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยทีม Think Tank ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน team think tank ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ฯ /สถานคุ้มครองฯ ร่วมกับบุคลากร team think tank นำเสนอโครงการ Teamwork : one project one area ให้ผู้บริหารและคณะทำงานร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อตอบ Pain Point ตามประเด็นข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการเป็นผู้นำด้านอาชีพ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน