ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพทีม พม. ระดับจังหวัดภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)

วันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินประสิทธิภาพทีม พม. ระดับจังหวัดภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน(One Home)ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองตรวจราชการ ณ ห้องประชุมการะเวก ชั้น 9 เอ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน