ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน