ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมสื่อสารแผนปฎิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมสื่อสารแผนปฎิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกระทรวงฯ คือ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี เป็นประธานในการประชุม ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน