ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อมูลสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูนประจำปี 2566

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนข้อมูลสถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูนประจำปี 2566 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน