ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดตำแหน่งพนักงานราชการให้เหมาะสมกับลักษณะงานของกลุ่มงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวง (พม.) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดตำแหน่งพนักงานราชการให้เหมาะสมกับลักษณะงานของกลุ่มงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวง (พม.) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อแจ้งมติของ คพร. เรื่องการจัดตำแหน่งพนักงานราชการให้เหมาะสมกับลักษณะงานของกลุ่มงานพนักงานราชการ และข้อกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกลุ่มงานตามมติของ คพร. โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room ) ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน