ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ team think tank สค. ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และทีม think tank ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพ team think tank สค. ผ่านระบบZoom Meeting เพื่อเสนอผลสรุปการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพ team think tank เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และร่วมพิจารณากรอบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานด้านบุคลากรและด้านอาชีพต่อเนื่องจากการประชุมดังกล่าว โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน