ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปี

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และนางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปี จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. สค. โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Best Practice) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการ ความรู้โดยวิทยากรภาครัฐ เพื่อศึกษา วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Best Practice) และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์การ รวมถึง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ สามารถนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง และขับเคลื่อนงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน