ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน