ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือ Google)

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือ Google) จัดโดยกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื่องมือ Google Tools โดยสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้ และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันให้บรรลุตามเป้าหมายของ สค. โดยมีผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร