ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและเครื่องมือภาคสนาม เพื่อพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และนางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและเครื่องมือภาคสนาม เพื่อพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม่ (สสว.9) ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อนำผลการศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนานโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2566 สสว.9 เชียงใหม่ได้รับงบประมาณในการขับเคลื่อนกระบวนการ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงาน One Home พม.จังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สู่แนวทางการปฏิบัติอย่างมีทิศทาง ณ กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่