ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาววราภรณ์ ใจพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางสาวอมรรัตน์ สุขวัฒนา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ การเสริมสร้างนิสัยรักการออม ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของ สค. โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร