ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.