ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน