ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางมณีรัตน์ ปัญญากาศ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบคำสั่งและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการของหน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค และการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน