ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566” ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงฯ ประจำปี 2566 รวมทั้งรับทราบแผนงานและการดำเนินงานที่สำคัญ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมุ่งหวังให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สามารถขับเคลื่อนภารกิจในปี 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม Asawin Grand C โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน