ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์ฯ เชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนำไปขับเคลื่อนงานภารกิจศูนย์ฯ เชิงบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนต่อไป โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน