ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network : Combat Trafficking in Persons Network

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน (CTIP Network : Combat Trafficking in Persons Network) จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำเสนอโครงสร้างและรายละเอียดของระบบฐานข้อมูล CTIP Network โดยผู้แทนมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) และพัฒนาความร่วมมือเพื่อดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่าย ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน