ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2565


วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และนางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2565 จัดโดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน