ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 13 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.สค.) ในการนี้ (นางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน