ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 12 กันยายน 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร สค. ประจำปี 2565 และรายงานผลในรอบ 12 เดือน โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน