ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.”


ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันของบุคลากรทุกระดับ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยทัศนคติเชิงบวก มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันต่อส่วนราชการ มีความสุขในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy Workplace) ตลอดจนมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพจิตใจของบุคลากรตามค่านิยมขององค์กร และมีทิศทางในการทำงานในปีต่อไปที่ชัดเจน จากการได้รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร สค. โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ ศูนย์ฯ ร่วมมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ (นางสาวณะรอง ต๊ะมะโน) พนักงานธุรการ ระดับ ส4 และได้รับมอบโล่รางวัล คนดีมีจริยธรรม ประจำกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 2 ท่าน และได้มอบรางวัล “มาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ระดับดีมาก ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงแรม เบย์บีช รีสอร์ต จอมเทียน จังหวัดชลบุรี