ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีผู้บริหาร บุคลากรของ สค. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 4 แห่ง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุมชฎาแกรนด์ 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร