ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านระบบ Zoom Meeting

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สค.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน