ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาทักษะอาชีพ

ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวณะรอง ต๊ะมะโน พนักงานธุรการ ระดับ ส4, นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางเจนจิรา ใจคำ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาทักษะอาชีพ แนวทางการฝึกอาชีพในชุมชน การสร้างเครือข่ายในพื้นที่ การดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ กระบวนการขั้นตอนช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว กับกลุ่มเปราะบาง การคัดเลือกอาชีพที่เหมาะสม การดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคที่เจอและวิธีการตั้งรับอย่างไร และการจัดการข้อมูล โดยมีนางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับ ผอ.สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ และทีมนักสังคมสงเคราะห์ ทีมพัฒนาอาชีพ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรุงเทพฯ