ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการและแผนทิศทางการดำเนินงานพร้อมเป้าหมายความสำเร็จ (Roadmap) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการและแผนทิศทางการดำเนินงานพร้อมเป้าหมายความสำเร็จ (Roadmap) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และแผนงาน เป็นประธานชี้แจง ระดมความคิดเห็น “แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับกรม.สค.” ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครอง ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 A อาคาร พม. ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน