ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 5 กันยายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ฏิบัติการ (War room) ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน