ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2565 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน