ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ นางรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน