ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว


ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ นางสาวจรัสศรี เทพทอง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ และนางสาวพลาพร วงศ์วันจันทร์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว เพื่อพัฒนาทักษะความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการของศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรม เดอ ไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพมหานคร