ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน