ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เด็กเติบโตในครอบครัว


วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เด็กเติบโตในครอบครัว ในพื้นที่นำร่องภาคเหนือ 4 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดบริการสำหรับเด็กกลุ่มเปราะบาง สนันสนุนให้ครอบครัวมีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็ก การจัดบริการเลี้ยงดูทดแทนรูปแบบอื่นอย่างเหมาะสม พัฒนากลไกของชุมชนในการคุ้มครองเด็ก ส่งเสริมการส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว และการป้องกันการส่งเด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็ก โดยมีนางนลิณี โล่ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน