ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหน่วยงาน และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570


ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหน่วยงาน และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหน่วยงาน (SWOT) และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสกายรูม ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ