ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) แก่บุคลากรกระทรวงพม. ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีและมอบนโยบาย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่