ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว ในประเด็นสำคัญ ตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และนำผลที่ได้รับจากการติดตามฯ ไปปรับปรุงและพัฒนางานของ สค. โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเสมอภาค ชั้น 14 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน