ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ และนางสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน