ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ


ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 นางสาวกมลกานต์ จิรัชยากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนภายหลังการถ่ายโอนคู่สายศูนย์ช่วยเหลือสังคมจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ จัดโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม กองตรวจราชการ เพื่อถอดบทเรียนการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมวินทรี ชิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่