ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับบุคลากรสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว


ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทร์สม มาแซ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับบุคลากรสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสามารถนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามภารกิจของกรม สค. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร