ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือ “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน (นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม) พร้อมคณะ เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของจังหวัดลำพูน “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2565” โดยได้หารือประเด็น : การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน ด้อยโอกาสเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ และจัดหางานให้ทำหลังสำเร็จการฝึกอบรมอาชีพแล้ว มีงานทำ เข้าสู่ตลาดแรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน