ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมวิพากย์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสตรี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมวิพากย์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสตรี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สค. โดยมีนางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สค. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพทั้ง 4 แห่ง ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน