ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ตัวชี้วัดกรม) จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน