ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การรายหมวด หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)