ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์(Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแบบประเมินสมรรถนะบุคลากรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับโครงการวิจัยและแนวทางการกรอกแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร จัดโดยกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์(Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมห้องโป๊ยเซียน 706 มงกุฎทอง ชั้น 7 โซน B ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)