ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคู่มือการฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการหลักและกระบวนการสนันสนุน โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)