ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประเด็นปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟั่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน