ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อการใช้งานระบบการให้บริการศูนย์บริการแม่เดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางอรียพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูน กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อการใช้งานระบบการให้บริการศูนย์บริการแม่เดี่ยวและครอบครัว (Single Parent and Family Service Center) ผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณการถ่ายทอด มายังณ ห้องประชุมอาคารโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน