ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai หลัง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 มีผลบังคับใช้ สำหรับส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai หลัง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 มีผลบังคับใช้ สำหรับส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ส่งสัญญาณการถ่ายทอด มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน